POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady gromadzenia i przechowywania danych osobowych Użytkownika oraz dostępu do informacji gromadzonych na urządzeniach Użytkownika podczas korzystania ze strony www.mbpartners.pl. Ilekroć w Polityce mowa o:

 1. Administratorze – należy przez to rozumieć MB PARTNER MARCIN BOHDANOWICZ z siedzibą w Łodzi przy ul. Rewolucji 1905 r. 82 lok. 6, 90-223 Łódź, REGON: 361683930, NIP: 8882894528 – właściciela strony internetowej www.mbpartners.pl oraz portalu kierowca.mbpartners.pl;
 2. Stronie  – należy przez to rozumieć stronę internetową www.mbpartners.pl oraz portal kierowca,mbpartners.pl;
 3. Użytkowniku  – należy przez to rozumieć każdą osobę fizyczną, która w jakikolwiek sposób korzysta ze strony internetowej www.mbpartners.pl oraz portal kierowca.mbartners.pl.

§ 1. Korzystając ze Strony  Użytkownik akceptuje zasady zawarte w niniejszej Polityce Prywatności.

§ 2. Strona realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:

 1. Poprzez dobrowolnie wprowadzone przez Użytkowników w formularzach informacje,
 2. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”),
 3. Poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego ehost.pl

§ 3. Korzystanie ze Strony jest bezpłatne, ale niektóre usługi są odpłatne (zakup produktów oferowanych przez Administratora).

§ 4. Administrator  przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 r., poz. 1000). 

§ 5. Administrator wyznaczył inspektora danych osobowych z którym można się skontaktować poprzez kontakt@mbpartners.pl.

§ 6. Dane osobowe są przetwarzanie w celu tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Strony korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, a także w celu usprawnienia działania niektórych funkcjonalności Strony, obsługi korespondencji elektronicznej oraz w celu realizacji zamówień.

§ 7. Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a,b, c oraz f RODO. Celem przetwarzania danych jest:

 • zawarcie umowy i jej realizacja, w tym weryfikowanie tożsamości oraz spełnienia przesłanek warunkujących możliwość zawarcia umowy;
 • zapewnienie możliwości świadczenia usług, a także ich rozwijanie i podnoszenie ich jakości;
 • poprawa bezpieczeństwa i ochrony Użytkowników;
 • cele podatkowe, finansowe, prawe i innych cele administracyjne, w tym umożliwienie Administratorowi udzielanie pomocy, zapobieganie oszustwom i ich wykrywanie oraz aby umożliwić realizację obowiązków wynikających z przepisów prawa;
 • świadczenie pomocy Użytkownikom, w tym: kierowanie zapytań do odpowiednich pracowników z działu obsługi, sprawdzanie i rozwiązywanie problemów użytkowników, nadzorowanie i ulepszanie odpowiedzi i procesów obsługi Użytkownika;
 • prowadzenie działań marketingowych i innych, w szczególności wysyłanie wiadomości, w tym wiadomości push-up.

§ 8. Kategorie przetwarzanych danych osobowych, w zależności od usługi, z jakiej korzysta Użytkownik, to: 

 1. adres IP,
 2. dane o lokalizacji,
 3. imię,
 4. nazwisko,
 5. adres e-mail,
 6. adres rozliczeniowy,
 7. adres do korespondencji,
 8. numer telefonu,
 9. adres strony internetowej,
 10. NIP,
 11. REGON.
 12. płeć
 13. konta bankowe
 14. dane dotyczące pojazdów i ich ubezpieczeniach
 15. informacje o stanie zdrowia wymagane do realizacji umów
 16. dane z kartoteki karnej
 17. zdjęcie profilowe
 18. pesel
 19. data urodzenia
 20. numer dokumentu tożsamości

§ 9. Przetwarzanie danych Użytkownika obejmuje:

 1. pliki cookies,
 2. umożliwienie Użytkownikowi korzystania z takich funkcjonalności Strony jak dodawanie komentarzy,uzupełnianie danych, kontakt z Administratorem i zakup produktów.

§ 10. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

§ 11. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator.

§ 12. Strona korzysta z tzw. „stałych” plików cookies (persistent cookies) oraz „sesyjnych” (session cookies). Stałe pliki cookie są przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika. Sesyjne pliki cookies są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia Strony lub wyłączenia przeglądarki internetowej.

§ 13. Odbiorcą danych osobowych mogą być:

 1. podmioty świadczące usługi związane z pozycjonowaniem i badaniem ruchu na stronach internetowych,
 2. inni Użytkownicy (w zakresie publikowanych przez Użytkownika komentarzy, opinii itp),
 3. pracownicy Usługobiorcy zajmujący się obsługą poczty elektronicznej i obsługą zamówień,
 4. podmioty świadczące usługi pocztowe i kurierskie.
 5. partnerom biznesowym Administratora w celu realizacji umowy zawartej z Użytkownikiem,
 6. podmiotom powiązanym z Administratorem w celu realizacji umowy zawartej z Użytkownikiem
 7. podmiotom/osobom/organom ze względów prawnych lub w przypadku sporu, w  jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy lub umowa albo jeśli ujawnienie danych jest konieczne z uwagi na bezpieczeństwo albo dokonywane jest na żądanie uprawnionego

§ 14.  Dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu, do jakiego zostały zebrane. 

§ 15. Użytkownik ma prawo do:

 1. wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 2. sprostowania danych i dostępu do danych osobowych,
 3. usunięcia danych – w zakresie usług dotyczących publikowanych komentarzy i opinii,
 4. ograniczenia przetwarzania danych;

§ 16. Użytkownik ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na prawidłowość uprzedniego przetwarzania.

§ 17. Cofnięcie zgody wymaga zmiany ustawień w przeglądarce internetowej Użytkownika. 

§ 18. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. 

§ 19. Udostępnienie danych odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale odmowa ich udostępnienia nie wpłynie na możliwość korzystania przez Użytkownika ze Strony.

 1. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.
 2. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby.
 3. Administrator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Stronę upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.

§ 20. Dane osobowe Użytkownika nie będą profilowane, udostępniane ani przekazywane do państw trzecich czy organizacji międzynarodowych.

§ 21. Polityka prywatności może ulec zmianom. Korzystanie z usług Administratora po zmianie polityki prywatności stanowi akceptację zaktualizowanego komunikatu w zakresie dozwolonym przez prawo.