Ogólne warunki współpracy 

§ 1. Definicje

Partner – MB Partner Marcin Bohdanowicz z siedzibą przy ul. Rewolucji 1905 r. 82 lok. 6, 90-223 Łódź, NIP 888 289 45 28

Użytkownik – Każda osoba fizyczna która wypełniła formularz rejestracyjny / zgłoszeniowy i zatwierdziła niniejsze warunki

Umowy  – wszelkie umowy cywilnoprawne zawarte pomiędzy Partnerem a użytkownikiem

Portal – serwis udostępniony Użytkownikowi przez Partnera zawierający dane Użytkownika do którego dostęp jest chroniony loginem oraz hasłem

Umowa zlecenie – umowa zlecenie zawarta pomiędzy Partnerem a Użytkownikiem na wykonywanie usług przewozu osób lub dowozu paczek z żywnością lub innymi przedmiotami

Umowa B2B – umowa zawarta pomiędzy Użytkownikiem który jest przedsiębiorcą a Partnerem na wykonywanie usług przewozu osób lub dowozu paczek z żywnością lub innymi przedmiotami osobiście lub za pośrednictwem zatrudnionych osób

Podwykonawca – Użytkownik który zawarł z partnerem Umowę B2B i przedmiot umowy wykonuje za pośrednictwem zatrudnionych osób

Pojazd – Samochód, Skuter, Rower lub inny środek transportu którego aktualnym użytkownikiem jest Użytkownik

Umowa wynajmu pojazdu – umowa w której Użytkownik odpłatnie wynajmuje Pojazd Partnerowi w celu wykorzystania jego do wykonywania usług przewozu osób lub dowozu paczek z żywnością lub innymi przedmiotami

Aplikacja – Partnera które pośredniczą przy wykonywaniu usług przewozu osób lub dowozu paczek z żywnością lub innymi przedmiotami takie jak Uber, Bolt, FreeNow, iTaxi, UberEats, BoltFood, UberEats, Stuart, Wolt, Jush, XpressDelivery oraz inne nie wymienione tutaj z którymi Partner może nawiązać współpracę

Współpraca – zbiór czynności w której Użytkownik na podstawie Umów, sprzętu Partnera, własności intelektualnej Partnera, czy jakichkolwiek innych narzędzi nie wymienionych tutaj a mających wpływ na powstawanie kosztów, przychodów lub skutków prawnych po Stronie Partnera lub Użytkownika czynności korzysta z Aplikacji, i wykonuje usługi przewozu osób lub dowozu paczek z żywnością lub innymi przedmiotami.

Rozliczenie – rozliczenie pieniędzy powstałych w trakcie Współpracy Użytkownika i Partnera na podstawie zawartych Umów które skutkują wypłaceniem pieniędzy Użytkownikowi lub powstaniem obowiązku zwrotu pieniędzy Partnerowi przez Użytkownika 

Saldo – maksymalna kwota pieniędzy wynikają ze Współpracy a która to może być przeznaczona na Rozliczenie zgodnie z zawartymi Umowami

Okres rozliczeniowy – 7 dni kalendarzowych licząc od poniedziałku 0:00 do niedzieli 23:59

§ 2. Postanowienia ogólne

 1. Wypełnienie formularza i podanie danych jest dobrowolne i nieodpłatne. Jednakże, poprawne i pełne podanie danych jest warunkiem koniecznym do rozpoczęcia i utrzymania współpracy.
 2. Użytkownik ma w każdej chwili możliwość zażądania usunięcia danych, co będzie skutkowało natychmiastowym rozwiązaniem wszelkich umów zawartych z Partnerem. Usunięcie danych następuje zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych.
 3. Użytkownik jest odpowiedzialny za prawidłowość wprowadzonych danych. W przypadku posłużenia się danymi, które nie należą do Użytkownika lub są nieprawdziwe, będzie to skutkowało natychmiastowym rozwiązaniem wszelkich umów z zachowaniem prawa Partnera do dochodzenia roszczeń na drodze sądowej.
 4. Użytkownik jest zobligowany do nieudostępniania swoich danych logowania, w tym hasła, osobom trzecim oraz do przechowywania ich w sposób zapewniający ich bezpieczeństwo przed nieautoryzowanym dostępem.
 5. Partner nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z nieautoryzowanego dostępu do konta Użytkownika, jeżeli dostęp ten został umożliwiony przez działanie lub zaniechanie Użytkownika, w tym niezabezpieczenie danych logowania.
 6. Partner zastrzega sobie prawo do czasowego wyłączania lub ograniczania dostępu do Portalu bez wcześniejszego powiadomienia Użytkowników, w przypadkach konieczności przeprowadzenia prac konserwacyjnych, aktualizacji lub z powodu awarii.
 7. Partner może wysyłać na adres e-mail Użytkownika informacje związane z funkcjonowaniem Serwisu, aktualizacjami, zmianami w Regulaminie oraz innymi ważnymi informacjami dotyczącymi współpracy.
 8. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, etyką zawodową, w sposób nienaruszający praw Partnera, innych użytkowników oraz osób trzecich.
 9. Użytkownik chcący zawrzeć Umowę z Partnerem zobowiązany jest przed zawarciem Umowy przeczytać i zaakceptować wszelkie warunki oraz regulaminy Aplikacji której zamierza użyć oraz upewnić się że posiada wszelkie niezbędne uprawnienia oraz sprzęt wymagany do korzystania z Aplikacji. 
 10. Partner nie ponosi żadnej odpowiedzialności w sytuacji w której Użytkownik zawarł Umowę a z jakiegokolwiek powodu Użytkownik nie jest w stanie korzystać z usług Aplikacji
 11. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego regulaminu jak i regulaminów Aplikacji a także wszystkich innych regulaminów otrzymanych od Partnera w trakcie Współpracy
 12. Użytkownik zobowiązany jest do zachowania poufności danych, dokumentów, umów, regulaminów oraz wszelkich informacji jakie uzyskał od Partnera a których ujawnienie mogłoby narazić na szkodę Partnera.
 13. Użytkownik i Partner zobowiązują się do przestrzegania obowiązujących przepisów prawa, dobrych praktyk branżowych oraz zasad etyki zawodowej.
 14. Wszelkie spory wynikające z realizacji umów zawartych pomiędzy Partnerem a Użytkownikiem będą rozstrzygane zgodnie z prawem polskim, przez sądy właściwe dla siedziby Partnera.

§ 3. Warunki rozpoczęcia Współpracy

 1. Umowę mogą podpisać jedynie osoby które:
  1. Prowadzą działalność gospodarczą zarejestrowaną na terenie Polski
  2. Mogą legalnie podjąć pracę na terenie Polski
  3. Są lub zostaną zatrudnione przez Podwykonawcę
  4. Wystąpią o wydanie im zezwolenia o pracę a Partner wyraża zgodę na wystąpienie do urzędu o wydanie takiego zezwolenia i je otrzyma
  5. Wprowadzą wszystkie wymagane dane w Portalu
  6. Wyślą przez Portal wszystkie wymagane dokumenty w formie zdjęć lub skanów
  7. Zostaną zweryfikowane przez Partnera i zatwierdzone zostaną możliwość podpisania umowy
 2. Użytkownik przed rozpoczęciem Współpracy zobowiązany jest do zapewnienia, że spełnia wszelkie wymogi prawne obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym dotyczące legalności zatrudnienia, posiadania stosownych zezwoleń i licencji umożliwiających świadczenie usług przewozowych lub kurierskich, a także spełniania wymagań technicznych i regulaminowych Aplikacji, z których usługi mają być świadczone.
 3. Partner nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje prawne wynikające z niezgodności działalności Użytkownika z obowiązującymi przepisami prawa polskiego, regulaminami Aplikacji, w tym za wszelkie konsekwencje związane z prowadzeniem działalności bez wymaganych zezwoleń, licencji lub naruszeniem przepisów prawa pracy.
 4. Wszelkie Umowy należy sporządzić przed rozpoczęciem Współpracy, Partner zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania Rozliczenia w przypadku w którym Użytkownik w jakikolwiek sposób rozpocznie korzystanie z Aplikacji przed zawarciem Umów z Partnerem i nie może ich podpisać ponieważ nie spełnia wymagań z § 3 ust. 1
 5. Partner zastrzega sobie prawo do natychmiastowego rozwiązania Umów i zaprzestania współpracy bez wcześniejszego powiadomienia, w przypadku stwierdzenia przez Partnera, że działalność Użytkownika jest prowadzona niezgodnie z prawem lub regulaminami Aplikacji, stanowi zagrożenie dla reputacji Partnera lub z jakiejkolwiek przyczyny jest nieakceptowalna z punktu widzenia Partnera.
 6. W przypadku brak aktywności w Aplikacjach powyżej 60 dni od dnia ostatniego użycia Aplikacji, Partner zastrzega sobie prawo do rozwiązania Umów z 7-dniowym terminem wypowiedzenia.
 7. Do rozpoczęcia Współpracy wymagane jest konto w jednej z Aplikacji oraz sprzęt elektroniczny który spełnia wymagania Aplikacji.
 8. Partner nie ponosi odpowiedzialności w żadnej sytuacji w której brak możliwości podjęcia Współpracy lub zakończenie Współpracy wynika z przyczyn zależnych od regulaminów Aplikacji lub wymagań technicznych dotyczących urządzenia wymaganego do korzystania z Aplikacji lub zmian przepisów prawa które uniemożliwiają Użytkowanie dalszej Współpracy
 9. Użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Partnera o każdej zmianie sytuacji prawnej mogącej wpłynąć na możliwość wykonywania przez niego usług zgodnie z zawartymi umowami, w tym o utracie lub zmianie zezwoleń, licencji, kwalifikacji zawodowych, czy też zmianie warunków współpracy z Aplikacjami
 10. W przypadku wątpliwości co do legalności zatrudnienia Użytkownika lub spełniania przez niego wymogów regulaminów Aplikacji, Partner może zawiesić współpracę do czasu wyjaśnienia wątpliwości.

§ 4. Zasady Rozliczeń

 1. Podstawą do wszelkich rozliczeń są dane generowane przez Portal oraz wszelkie informacje przekazane przez Partnera za pośrednictwem wiadomości e-mail lub SMS.
 2. Użytkownik zobowiązany jest dokonać Rozliczenia Sald jednego lub więcej okresów rozliczeniowych, co najmniej raz w miesiącu, lub według indywidualnych ustaleń..
 3. W skład Rozliczenia wchodzą wszystkie przychody wypłacone Partnerowi przez Aplikacje oraz powstałe przez Użytkownika na rzecz Partnera koszty w Okresie Rozliczeniowym
 4. Na Saldo Użytkownika składają się:
  1. Przychody uzyskane w Aplikacjach
  2. Obciążenia wystawione przez Aplikacje
  3. Promocje i Bonusy od Aplikacji na rzecz Użytkownika
  4. Prowizje i opłaty na rzecz Aplikacji
  5. Kwota podatku VAT do zapłaty przez Partnera powstała podczas Współpracy
  6. Kwota pobranej od klientów Partnera Gotówki przez Użytkownika w trakcie Współpracy
  7. Kwota zapłacona przez klientów Partnera przez terminal płatniczy Partnera
  8. Kwoty wydane z karty paliwowej Partnera
  9. Zaliczki wypłacone przez Partnera
  10. Kosztów i zobowiązań powstałych w wyniku Współpracy.
 5. Użytkownik może wybrać formę Rozliczeń:
  1. Automatyczną, w terminie najpóźniej 5 dni po zakończeniu okresu rozliczeniowego Partner automatycznie dokona Rozliczenia w przypadku w którym Saldo jest wyższe niż 260 zł
  2. Na żądanie, Użytkownika poprzez Portal może zgłosić po którym okresie rozliczeniowym chce dokonać Rozliczenia, jednak w przypadku nie zgłoszenia Rozliczenia przez 3 okresy rozliczeniowe, Partner dokona Rozliczenia automatycznie
 6. Rozliczenie uwzględnia Saldo Użytkownika oraz dodatkowe koszty które określane są każdorazowo indywidualnie przy wykonaniu rozliczenia, zależnie od Salda Użytkownika oraz zawartych Umów, takie jak:
  1. Jednorazowe koszty w wysokości 20 zł za utworzenie i aktywację aplikacji niezbędnych do pracy, naliczane przy Pierwszym Rozliczeniu
  2. Koszty rozliczeniowe w 50 zł za aplikacje taxi, niezależnie od ilości aplikacji,
  3. Koszty rozliczeniowe w wysokości 30 zł dla każdej aplikacji kurierskiej 
  4. Koszty w wys. 5 % od obrotu taksówki, liczone na podstawie raportu fiskalnego miesięcznego w przypadku Użytkowników taksometru wypożyczonego od Partnera
  5. Koszty w wys. 1 % od obrotu taksówki, liczone na podstawie raportu fiskalnego miesięcznego w przypadku kiedy Użytkownik sam pokrywa koszt zakupu taksometru
  6. Koszty w wys. 1 % od obrotu taksówki, liczone na podstawie raportu fiskalnego miesięcznego w przypadku użytkowników kasy online wydanej przez Aplikacje
  7. Wszelkie podatki, składki, daniny publiczne które Partner musi zapłacić w związku z Umową
  8. Koszty w wysokości 70 zł w przypadku Deligoo Śląsk Sp. z o.o.
 7. Wszelkie pieniądze pobrane od klientów Partnera przez Użytkownika w trakcie Współpracy stanowią zaliczki do Umów zgodnie z ich treścią i w przypadku osiągnięcia
 8. Jeśli wysokość pobranych zaliczek nie wystarcza na zaspokojenie wydatków Partnera w tym podatków, składek zus oraz wszelkich innych kosztów powstałych w wyniku Współpracy czy Rozliczenia, Użytkownik zobowiązuje się do wpłaty wskazanej przez Partnera kwoty na konto bankowe wskazane przez Partnera w terminie 7 dni kalendarzowych od daty wskazania. 
 9. W przypadku w którym po okresie rozliczeniowym Użytkownik uzyskał Saldo ujemne, Partner może wykonywać Rozliczenie bez zgody Użytkownika tak aby określić kwotę którą Użytkownik powinien zwrócić Partnerowi w celu pokrycia kosztów powstałych w wyniku Współpracy. 
 10. Jeśli w wyniku rozliczenia powstanie kwota należna Partnerowi od Użytkownika, Partner może bez podania przyczyny:
  1. Rozwiązać wszelkie Umowy
  2. Zablokować dostęp do Aplikacji
  3. Zablokować dostęp do wszelkich kart paliwowych, kart sportowych, kart rabatowych, kas fiskalnych oraz innych wydanych Użytkownikowi przedmiotów fizycznych lub elektronicznych w ramach Współpracy oraz zażądać ich zwrotu
  4. Żądać zapłaty od Użytkownika w takiej wysokości aby zrekompensować wszystkie poniesione koszty przez Partnera powstałe w trakcie Współpracy
 11. Partner nie ponosi odpowiedzialności i nie jest zobowiązany do korekt rozliczeń w przypadku gdy błąd powstał z winy Użytkownika, w szczególności gdy dotyczy błędnie wypełnionych Umów.
 12. Użytkownik mający zawartą Umowę wynajmu pojazdu może w niektórych przypadkach określonych w Umowie otrzymać zwrot niektórych kosztów poniesionych podczas pracy. Warunkiem otrzymania zwrotu jest przedstawienie dowodu zakupu w postaci faktury vat lub faktury uproszczonej
 13. Zwrot kosztów nie może stanowić całości Rozliczenia, warunkiem otrzymania zwrotu kosztów jest Rozliczenie Współpracy. W przypadku w którym Użytkownik wysyła Partnerowi dowody zakupu a nie wykonuje Współpracy na podstawie Umów, nie ma możliwości otrzymania zwrotu wydatków.
 14. Zwrot kosztów wypłacony Użytkownikowi zmniejsza kwoty wypłacone z tytułu Umów wynajmu pojazdu o wartość wypłaconego Zwrotu kosztów
 15. Wysłanie dowodu zakupu nastąpi przez Portal udostępniony Użytkownikowi przez Partnera
 16. Partner ma prawo bez podania przyczyny odmówić zwrotu kosztów, w szczególności gdy:
  1. Faktura zawiera inne dane niż naszej firmy
  2. Faktura jest duplikatem innej faktury już wysłanej do Partnera przez jakiegokolwiek Użytkownika
  3. Faktura ma ma zbyt niską jakość i nie można odczytać wszystkich danych
  4. Dokument który nie jest fakturą vat lub paragonem z nipem Partnera z kwotą nie wyższą niż 450 zł
  5. Zawiera więcej niż jeden dokument na zdjęciu
  6. Faktura nie zawiera informacji że została w całości opłacona
  7. Brak prawidłowego NIP-u oraz danych Partnera na fakturze
  8. Zakup jest dokonany od firmy nie zarejestrowanej w Polsce
  9. Faktura przedawniona: faktura wystawiona dawniej niż 1 dzień poprzedniego miesiąca
  10. Nieuprawniony zakup: każdy zakup który uznamy za niezgodny z działalnością lub prawem
  11. Zakup powyżej kwoty 10 tys zł
  12. Istnieją istotne podejrzenia co do legalności zakupu lub zakup nie jest uzasadniony w kontekście zawartej i wykonanej Umowy pomiędzy Partnerem  a Użytkownikiem
 17. Użytkownik ma obowiązek zgłaszania wszelkich nieprawidłowości w Rozliczeniach w ciągu 7 dni od ich otrzymania. Brak zgłoszenia w tym terminie jest równoznaczny z akceptacją Rozliczenia.
 18. Partner zastrzega sobie prawo do korekty Rozliczeń w przypadku wykrycia błędów lub nieścisłości.
 19. W przypadku zakończenia Współpracy, wszelkie nieuregulowane Salda oraz zobowiązania muszą być rozliczone niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od rozwiązania Umów.

§ 5. Warunki przewozu osób

 1. Partner ponosi urzędowy koszt związany z uzyskaniem pierwszego wypisu z licencji taxi, lub zwróci ich koszt, jeśli Użytkownik opłaci je samodzielnie. Koszty każdego kolejnego wypisu w wysokości 50 zł ponosi Użytkownik i zawiera się w tym opłata za wypis w wys. 33 zł oraz 17 zł opłaty skarbowej. Koszty te zostaną uwzględnione w Rozliczeniu
 2. Użytkownik zobowiązuje się do dostarczenia poświadczonej notarialnie kopii wymaganych dokumentów w ilości odpowiadającej ilości wypisów z licencji taxi, jakie Użytkownik chce uzyskać oraz jeśli zaistnieją istotne powody, do przedstawienia wymaganych dokumentów w oryginale na każde wezwanie firmy, oraz zezwala na ich kopiowanie i złożenie w urzędzie odpowiednim dla uzyskania licencji w danym mieście. Koszt uzyskania dokumentów jest po stronie Użytkownika i nie podlega zwrotom.
  1. Zaświadczenie o niekaralności nie starsze niż 30 dni
  2. Zaświadczenie o niekaralności nie starsze niż 30 dni z kraju pochodzenia Użytkownika, jeśli nie jest obywatelem Polski lub przepisy wykluczają wykorzystanie Polskiego zaświadczenia o niekaralności
  3. Polskie prawo jazdy kat. B
  4. Zdjęcie o wymiarach 3,5 x 4,5 cm
  5. Ważne Badania psychologiczne oraz orzeczenie lekarskie, dla Użytkownika TAXI
  6. Tłumaczenia dokumentów na język Polski, jeśli wydane za granicą
  7. Dowód rejestracyjny samochodu przystosowanego do pracy jako TAXI, w przypadku kiedy Użytkownik chce wykorzystać swój samochód, oraz umowę użyczenia lub najmu samochodu i wszystkie inne niezbędne umowy takie jak faktury zakupu, umowy leasingu, umowy najmu od stron trzecich, które wskaże Partner.
 3. Partner zastrzega sobie możliwość niewywiązania się z umowy w przypadku odrzucenia wniosku o zgłoszenie Użytkownika lub jego samochodu do licencji firmy przez urząd miasta.
 4. Termin wydania dokumentów przez urząd wynosi ustawowe 30 dni oraz 7 dni na przygotowanie dokumentów przez Partnera. Partner nie ponosi odpowiedzialności za wydłużenie czasu oczekiwania powstałej z winy lub zaniedbania Użytkownika, braku dokumentów od Użytkownika, lub przedłużenia terminu przez urząd.
 5. Użytkownik wyraża zgodę na kontrolowanie przez Partnera prawidłowego oznakowania samochodu zgodnie z lokalnymi przepisami oraz kompletu wymaganych dokumentów. W przypadku stwierdzenia naruszeń wynikających z Ustawy o Transporcie drogowym w zakresie Przewozu Osób Taksówką Osobową lub niniejszych Warunków lub postanowień Umowy, dostęp do Aplikacji może zostać zablokowany bez informowania Użytkownika oraz może zostać nałożona kara umowna zgodnie z Umową.
 6. Użytkownik jest zobowiązany do niezwłocznego informowania Partnera o jakichkolwiek zmianach prawnych dotyczących pojazdu którym wykonuje przewóz osób oraz dokumentów z § 5 ust. 2 pod rygorem kary w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki, a w szczególności:
  1. zmiana właściciela pojazdu
  2. utrata ubezpieczenia pojazdu
  3. negatywny wynik badania technicznego
  4. zmiana tablic rejestracyjnych pojazdu
  5. zatrzymanie dowodu rejestracyjnego
  6. zatrzymanie prawa jazdy
  7. cofnięcie uprawnień
  8. utrata terminu ważności badań lekarskich
  9. Skazanie prawomocnym wyrokiem za przestępstwo karne lub karno skarbowe
  10. Zaistnienie jakichkolwiek innych okoliczności do zaprzestania Współpracy w zakresie przewozu osób
 7. W przypadku stwierdzenia naruszeń opisanych w § 5 ust. 6 Partner może zablokować dostęp do Aplikacji aby uniemożliwić Użytkownikowi dalsze wykonywanie Umowy niezgodnie z prawem. 
 8. Przyjmującemu zlecenie bezwzględnie zabrania się wykonywania Umowy w przypadku braku oznakowania lub wyposażenia pojazdu zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującymi na terenie miasta lub gminy w której wykonywana jest Umowa;
 9. Użytkownik zobowiązuje się do posiadania przy sobie podczas wykonywania Umowy m.in. odpisu licencji taxi oraz innych dokumentów wymaganych prawem dla świadczenia usług przewozu osób taksówką;
 10. Za każde naruszenie przez Użytkownika któregokolwiek postanowienia z § 5 ust. 8,9, Partnerowi przysługuje od Użytkownika kara umowna w wysokości 2000 zł.;
 11. Partnerowi przysługuje niezależnie od kary o której mowa w § 5 ust. 10, zwrot wszelkich nałożonych grzywien, kar i innych opłat nałożonych na Dającego zlecenie w związku z naruszeniem przez Użytkownika § 5 ust. 8,9
 12. Dodatkowo, Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania wszelkich przepisów i regulacji dotyczących transportu osób, w tym ale nie ograniczając się do przepisów lokalnych i krajowych. Naruszenie tych przepisów skutkować będzie natychmiastowym rozwiązaniem Umowy w trybie natychmiastowym bez możliwości ponownego nawiązania współpracy.

§ 6. Warunki przewozu paczek z żywnością

 1. Użytkownik zobowiązany jest każdorazowo przed wykonaniem Umowy do kontroli czystości oraz stanu stanu technicznego toreb termicznych, którym posługuje się do wykonania Umowy tak aby zapewnić, że sposób pakowania i zabezpieczenia żywności w trakcie transportu zapobiega jej zanieczyszczeniu, zmieszaniu z innymi towarami, zapewnia odpowiednią ochronę przed wpływem czynników zewnętrznych oraz zapewnia łatwość identyfikacji
 2. Użytkownikowi bezwzględnie zabrania się wykonywania Umowy w przypadku braku torby termicznej która spełnia postanowienia z § 6 ust 1;
 3. Przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do natychmiastowej wymiany torby termicznej w przypadku jej zniszczenia lub zabrudzenia w sposób uniemożliwiający spełnienie postanowień z § 6 ust 1;
 4. Do transportu żywności Użytkownik wykorzystuje wyłącznie pojazdy i sprzęt spełniające wymogi higieniczne i techniczne, które zapewniają utrzymanie właściwej czystości i stanu technicznego umożliwiającego bezpieczny transport żywności.
 5. Użytkownik ma obowiązek przestrzegania zasad i procedur dotyczących bezpieczeństwa żywności, w tym właściwego mycia rąk, używania czystych i dezynfekowanych pojemników oraz unikania bezpośredniego kontaktu żywności z powierzchniami, które mogłyby ją zanieczyścić.
 6. Partnerowi przysługuje, zwrot wszelkich nałożonych grzywien, kar i innych opłat nałożonych na Partnera w związku z naruszeniem przez Użytkownika § 6 ust. 1,2,3,4,5

§ 7. Warunki korzystania z kart paliwowych

 1. Partner może udostępnić Użytkownikowi kartę paliwową, która może być wykorzystywana wyłącznie do zakupu paliwa oraz innych towarów i usług związanych z eksploatacją pojazdu, zgodnie z wcześniej ustalonym limitem wydatków.
 2. Koszt udostępnienia karty paliwowe oraz jej wysyłki w wysokości 20 zł łącznie zostanie uwzględniony w pierwszym Rozliczeniu następującym po udostępnieniu karty
 3. Użytkownik zobowiązuje się do używania karty paliwowej wyłącznie w celach związanych z realizacją umów zawartych z Partnerem. Wykorzystanie karty do celów prywatnych lub niezwiązanych z realizacją usług jest surowo zabronione.
 4. Wszystkie transakcje dokonane kartą paliwową są rejestrowane i monitorowane przez Partnera. 
 5. Partner zastrzega sobie prawo do wprowadzenia miesięcznego limitu wydatków na karcie paliwowej oraz do jego zmiany w dowolnym momencie, z odpowiednim powiadomieniem Użytkownika o takiej zmianie.
 6. W przypadku zgubienia lub kradzieży karty paliwowej, Użytkownik jest zobowiązany do niezwłocznego zgłoszenia tego faktu Partnerowi w celu zablokowania karty i zapobieżenia jej nieautoryzowanemu wykorzystaniu.
 7. Partner może żądać okresowego rozliczenia wykorzystania środków na karcie paliwowej, w tym przedstawienia dokumentacji potwierdzającej przeznaczenie zakupionego paliwa i innych towarów/usług na potrzeby realizowanych usług.
 8. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie nieautoryzowane lub niezgodne z umową wykorzystanie karty paliwowej, w tym za transakcje przekraczające ustalony limit wydatków.
 9. W przypadku stwierdzenia przez Partnera nieprawidłowości w wykorzystaniu karty paliwowej, takich jak zakupy niezwiązane z realizacją usług, Partner ma prawo do natychmiastowego żądania zwrotu karty paliwowej oraz obciążenia Użytkownika kosztami nieuprawnionych transakcji.
 10. Na zakończenie współpracy lub w przypadku jej rozwiązania z jakiejkolwiek przyczyny, Użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznego zwrotu karty paliwowej Partnerowi. Niezwrócenie karty w ustalonym terminie może skutkować nałożeniem przez Partnera kary umownej w wysokości 100 zł
 11. Partner ma prawo do dokonania przeglądu historii transakcji oraz do kontroli zgodności wydatków z kart paliwowych z realizowanymi usługami, w celu zapewnienia prawidłowego wykorzystania karty.

§ 8. Warunki korzystania z torby termicznej 

 1. Partner udostępnia Użytkownikowi torby termiczne przeznaczone do przewozu żywności i innych produktów wymagających utrzymania określonej temperatury. Użyczenie torby jest bezpłatne, jednak Użytkownik wpłaca kaucję zabezpieczającą, której wysokość jest uzależniona od typu i wartości torby.
 2. Za użyczenie torby Użytkownik wpłaca kaucję w wysokości : 
  1. Torba termiczna Glovo: 120 zł
  2. Torba termiczna Wolt: 120 zł
  3. Torba termiczna Uber Eats: 200 zł
  4. Torba termiczna Bolt Food: 120 zł
  5. Torba termiczna Stuart: torba 100 zł
 3. Kaucja może być wpłacona:
  1. Gotówką w siedzibie Partnera
  2. Kartą płatniczą w siedzibie Partnera
  3. Na rachunek bankowy: 19 1020 3378 0000 1002 0360 9732
  4. Pomniejszając Saldo użytkownika o powyższe koszty w przypadku gdy Saldo jest równe co najmniej wysokości wpłaconej kaucji
 4. Przekazanie torby nastąpi niezwłocznie po wpłacenia kaucji oraz kosztów wysyłki (jeżeli dostawa realizowana jest kurierem)
 5. Jeśli dostawa jest realizowana kurierem, Użytkownik pokrywa koszty wysyłki w wysokości 30 zł które powinien wpłacić Partnerowi wraz z kaucją lub zostaną uwzględnione w Saldzie gdy Saldo jest równe co najmniej 30 zł
 6. Użytkownik zobowiązuje się do utrzymania torby termicznej w należytym stanie czystości i sprawności technicznej przez cały okres jej użytkowania. Regularne czyszczenie i dezynfekcja torby są niezbędne do zachowania odpowiednich warunków higienicznych.
 7. Torba termiczna powinna być wykorzystywana wyłącznie do celów związanych z realizacją usług przewozu zgodnie z umową. Użytkowanie torby do innych celów jest niedozwolone i może skutkować koniecznością zwrotu kaucji oraz dodatkowymi sankcjami.
 8. W przypadku zgubienia, zniszczenia lub kradzieży torby termicznej, Użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Partnera o zaistniałej sytuacji. Użytkownik może być obciążony kosztami zastąpienia torby na nową, równowartościową kaucji wpłaconej na początku współpracy.
 1. Zwrot torby odbywa poprzez wysyłkę kurierem się na koszt Użytkownika lub dostarczenie osobiście w dowolnym biurze Partnera
 2. Kaucja zostanie zwrócona Użytkownikowi w całości przy zwrocie torby termicznej w stanie niepogorszonym i czystym. W przypadku uszkodzeń lub braku czystości, kaucja może zostać częściowo lub całkowicie zatrzymana przez Partnera, w zależności od stopnia uszkodzeń lub zabrudzenia.

§ 9. Warunki korzystania z kart sportowych

 1. Partner może udostępnić Użytkownikowi kartę sportową uprawniającą do korzystania z obiektów sportowych i rekreacyjnych. Użytkowanie karty jest możliwe pod warunkiem akceptacji zasad korzystania z obiektów określonych przez ich operatorów.
 2. Partner nie ponosi odpowiedzialności za ograniczenia lub zmiany w dostępności obiektów sportowych wynikające z decyzji ich operatorów. Użytkownik zobowiązuje się do samodzielnego sprawdzania dostępności obiektów oraz zasad ich użytkowania.
 3. Kartę sportowa wydana będzie od 1 dnia najbliższego miesiąca od złożenia zamówienia przez Użytkownika
 4. Kartę sportową Użytkownik zamawia poprzez wypełnienie formularza w Portalu
 5. Karta sportowa ważna jest przez co najmniej 3 miesiące od momentu zamówienia, niezależnie od korzystania z niej lub rezygnacji.
 6. W przypadku niewykorzystania karty sportowej w okresie jej ważności, nie przysługuje zwrot kosztów związanych z jej aktywacją. Partner nie zwraca również kosztów za okresy, w których karta nie była wykorzystywana.
 7. Koszty korzystania z karty sportowej poniesione przez Partnera zostaną uwzględnione w Rozliczeniu :
  1. FIT&more Open: 100.00
  2. FIT&more 2x w tygodniu: 70.00
  3. goFIT Open: 90.00
  4. goFIT 2x w tygodniu: 60.00
  5. Pozostałe koszty naliczone przez Medicover Sport nie uwzględnione powyżej
 8. Dostęp do karty sportowej Użytkownik otrzyma poprzez sms, realizacja wejść do obiektów jest na podstawie aplikacji Medicover Sport, pobranej z Google Play lub AppStore
 9. Wypowiedzenie karty sportowej odbywa się poprzez wysłanie email na kontakt@mbpartners.pl, ze skutkiem od 1 dnia miesiąca po kolejnych pełnych 2 miesiącach od daty wypowiedzenia.
 10. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z karty sportowej zgodnie z jej przeznaczeniem, w sposób niezakłócający działania obiektów sportowych oraz z poszanowaniem zasad fair play i dobrych obyczajów.
 11. Zasady korzystania z poszczególnych obiektów sportowych, do których upoważnia karta, określają regulaminy tych obiektów. Użytkownik zobowiązuje się do zapoznania się z tymi regulaminami oraz ich przestrzegania.
 12. Partner zastrzega sobie prawo do zmiany warunków korzystania z kart sportowych, w tym opłat związanych z ich użytkowaniem oraz zakresu usług dostępnych w ramach karty. O wszelkich zmianach Użytkownik zostanie poinformowany z odpowiednim wyprzedzeniem.

§ 10. Warunki programu polecającego

 1. Program polecający jest dostępny dla wszystkich aktywnych Użytkowników Portalu, którzy nie mają zaległości wobec Partnera.
 2. Użytkownik może uczestniczyć w programie polecającym poprzez udostępnienie swojego unikalnego linku polecającego. Link ten może być udostępniany bezpośrednio osobom trzecim, poprzez media społecznościowe, na forach internetowych lub w inny sposób zgodny z prawem.
 3. Wszelkie koszty związane z publikacją linku ponosi Użytkownik
 4. Bezwzględnie zakazuje się publikacji czy wysyłania linków do automatycznych grup odbiorców w formie maila, smsa, powiadomień push, listów tradycyjnych oraz innych które nie zostały pozyskane przez Użytkownika w sposób zgodny z ustawą o RODO
 5. Użytkownik otrzyma gratyfikację w postaci zniesienia kosztów rozliczeń z §4 ust. 6 b,c w 3 następnych Rozliczeniach jeśli polecona przez Użytkownika osoba:
  1. Dokona rejestracji na Portalu
  2. Podpisze Umowę
  3. Wykona minimum 1 Rozliczenie
 6. Użytkownik otrzyma bonus w wysokości 250 zł który zostanie rozliczony zgodnie z zasadami Rozliczeń, jeśli poleci 5 osób które spełnią warunki z §9 ust 4.
 7. Partner zastrzega sobie prawo do weryfikacji każdej rejestracji dokonanej za pomocą linku polecającego, aby upewnić się, że nie doszło do nadużyć. Nadużycia mogą obejmować, ale nie ograniczają się do, tworzenia fałszywych kont, manipulowania usługami w celu sztucznego generowania obrotu, czy też innych działań sprzecznych z dobrymi obyczajami i zasadami uczciwej konkurencji.
 8. W przypadku stwierdzenia nadużyć, Partner ma prawo anulować przyznane gratyfikacje i podjąć odpowiednie działania dyscyplinarne, w tym rozwiązanie umów z Użytkownikiem i wykluczenie z programu polecającego.
 9. Partner zastrzega sobie prawo do zmiany warunków programu polecającego w dowolnym momencie. O wszelkich zmianach Użytkownicy zostaną poinformowani z odpowiednim wyprzedzeniem za pośrednictwem Portalu lub e-maila.
 10. Użytkownik biorący udział w programie polecającym zobowiązany jest do przestrzegania zasad uczciwej konkurencji oraz dobrych obyczajów. Szczególnie zakazane jest używanie spamu jako metody promocji linku polecającego.

§ 11. Korzystanie z narzędzi Partnera

 1. Partner udostępnia Użytkownikowi narzędzia, pojazdy lub inne urządzenia (zwane dalej „Narzędzia”) niezbędne do wykonania Usług zgodnie z Umową. Udostępnienie Narzędzi odbywa się na zasadach określonych niniejszym regulaminem oraz dodatkowymi umowami specyficznymi dla poszczególnych Narzędzi. 
 2. Użytkownik zobowiązany jest do dbałości o stan techniczny i wizualny Narzędzi, użytkowania ich zgodnie z przeznaczeniem oraz instrukcjami Partnera.
 3. Wszystkie Narzędzia udostępnione przez Partnera są jego własnością lub własnością podmiotów trzecich, z którymi Partner zawarł stosowne umowy. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Narzędzi wyłącznie w ramach wykonywanych Usług.
 4. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wynikłe z nieprawidłowego używania, zaniedbania lub celowego uszkodzenia Narzędzi.
 5. Przed przekazaniem Narzędzi Użytkownikowi, Partner może wymagać wpłaty kaucji zwrotnej lub podpisania dodatkowej umowy regulującej warunki użytkowania Narzędzi. Wysokość kaucji i szczegółowe warunki zostaną określone indywidualnie.
 6. Użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznego zgłaszania Partnerowi wszelkich usterek, awarii lub innych problemów związanych z funkcjonowaniem Narzędzi.
 7. Po zakończeniu współpracy lub na żądanie Partnera, Użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznego zwrotu Narzędzi w stanie nie pogorszonym, z wyłączeniem normalnego zużycia.
 8. Partner zastrzega sobie prawo do naliczenia opłat za uszkodzenia Narzędzi powstałe z winy Użytkownika lub z powodu nieprawidłowego użytkowania, zgodnie z rzeczywistym kosztem naprawy lub wymiany.
 9. W przypadku zgubienia Narzędzia lub jego skradzenia, Użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznego zgłoszenia tego faktu Partnerowi oraz podjęcia odpowiednich kroków prawnych, w tym złożenia zawiadomienia na policję.
 10. Partner ma prawo do przeprowadzenia kontroli stanu Narzędzi w dowolnym momencie współpracy, po uprzednim poinformowaniu Użytkownika o planowanej kontroli.
 11. W przypadku zakończenia współpracy z winy Użytkownika, wskutek naruszenia regulaminu lub warunków umowy, kaucja zwrotna może być zatrzymana przez Partnera w całości lub części jako częściowe pokrycie szkód.
 12. Za użytkowanie pojazdów Partner może odliczyć koszty związane z ich organizacją i dostępnością w Rozliczeniu proporcjonalnie do okresów rozliczeniowych Użytkownika:
  1. Organizacja samochodu osobowego Taxi:
   1. Toyota Corolla i podobne: 850 zł
   2. Skoda Fabia IV i podobne: 650 zł
   3. Skoda Fabia III i podobne 550 zł
   4. Inne pojazdy wedle ustaleń indywidualnych
  2. Organizacja skutera elektrycznego: 250 zł
 13. Korzystanie z kasy fiskalnej lub taksometru jest możliwe na podstawie poniższych warunków:
  1. Użytkownik wpłaci kaucję wysokości:
   1. Kasa fiskalna: 500 zł
   2. Kasa fiskalna + taksometr: 1000 zł
  2. Partner wysyła kasę fiskalną do autoryzowanego punktu lub do Użytkownika w celu jej montażu w samochodzie Użytkownika
  3. Partner pokrywa wszelkie koszty związane z obsługą kasy, tj. przeglądy, serwisy.
  4. Koszty związane z obsługą wynoszą 5% i zostaną przez Partnera uwzględnione w Rozliczeniu
  5. Użytkownik zobowiązuje się do zwrotu kasy fiskalnej do Partnera i nie ma możliwości jej zatrzymania ze względu na przepisy dotyczące kas fiskalnych.
  6. Użytkownik zobowiązuje się do wysyłania raportów fiskalnych miesięcznych do 10 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni
  7. Kaucja zostanie zwrócona w przypadku zwrotu kasy i/lub taksometru w stanie niepogorszonym lub pomniejszona proporcjonalnie do uszkodzeń
 14. Użytkownik kasy fiskalnej może zastępczo tj. zamiast § 11 ust. 13 samodzielnie pokrywać koszt zakupu i montażu kasy fiskalnej oraz taksometru za pisemną zgodą Partnera. Warunki zastępcze:
  1. Użytkownik musi zafiskalizować kasę fiskalną na dane podane przez Partnera
  2. Użytkownik pokrywa wszelkie koszty związane z obsługą kasy, tj. przeglądy, serwisy.
  3. Koszty związane z obsługą wynoszą 1% i zostaną przez Partnera uwzględnione w Rozliczeniu
  4. Użytkownik zobowiązuje się do wysyłania raportów fiskalnych miesięcznych do 10 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni
  5. Użytkownik zobowiązuje się do zwrotu kasy fiskalnej do Partnera i nie ma możliwości jej zatrzymania ze względu na przepisy dotyczące kas fiskalnych.
  6. Partner zwróci Użytkownikowi koszt zakupu kasy fiskalnej wedle wartości zakupu pomniejszonego proporcjonalnie o pozostały możliwy czas użytkowania kasy zgodnie ze zużyciem modułu kasy fiskalnej.
 15. Wszelkie Narzędzia Użytkownikowi przez Partnera w przypadku rozwiązania umów podlegają niezwłocznemu zwrotowi Partnerowi jednak nie dłużej niż w terminie 7 dni od daty zakończenia Umów

§ 12. Zakończenie Współpracy

 1. Partner i Użytkownik mogą w dowolnym momencie rozwiązać Umowy z zachowaniem 7 dniowego terminu wypowiedzenia
 2. W przypadku poważnych naruszeń niniejszego regulaminu którego które narażają Partnera na szkodę lub zaistnieją jakiekolwiek przeciwwskazania uniemożliwiające Użytkownikowi wykonywanie Umowy z Partnerem, Partner może rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym wraz z blokadą dostępu do Aplikacji.
 3. Wszelkie narzędzia, dane, karty, wypisy z licencji, identyfikatory taxi i wszelkie inne mienie przekazane Użytkownikowi od Partnera należy zwrócić do siedziby Partnera niezwłocznie, nie dłużej niż w terminie 7 dni.
 4. W przypadku rozwiązania umów, wszelkie dane osobowe oraz informacje poufne uzyskane w trakcie trwania współpracy będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz tajemnicy zawodowej. Użytkownik zobowiązuje się do nieujawniania tych informacji osobom trzecim ani wykorzystywania ich w celach innych niż realizacja zawartych umów.
 5. W przypadku zakończenia współpracy z powodu naruszeń regulaminu lub przepisów prawa przez Użytkownika, Partner zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.


§ 13. Ochrona danych osobowych i poufności

 1. Partner i Użytkownik zobowiązują się do przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych, w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO). Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Partnera w celach związanych z realizacją umów, na warunkach określonych w odrębnej polityce prywatności.
 2. Użytkownik zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w związku z realizacją umowy, których ujawnienie mogłoby zaszkodzić Partnerowi lub jego klientom. Obowiązek zachowania tajemnicy obowiązuje Użytkownika przez okres 5 lat od daty zakończenia współpracy.

§ 14. Postanowienia końcowe

 1. Partner zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w ogólnych warunkach współpracy. Wszelkie zmiany zostaną komunikowane Użytkownikowi z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem przed wejściem w życie. Kontynuacja korzystania z serwisu po wejściu w życie zmian oznacza ich akceptację.