Każda osoba zarejestrowana w portalu kierowca.mbpartners.pl zwana dalej użytkownikiem, zobowiązana jest do przestrzegania reguł i warunków wyznaczonych przez firmę MB Partner Marcin Bohdanowicz z siedzibą przy ul. Rewolucji 1905 r. 82 lok. 6, 90-223 Łódź zwaną dalej firmą związanych z użytkowaniem wszelkich usług udostępnionych przez firmę, zwanych dalej portalem.

1. Dostęp do aplikacji

 1. Użytkownik portalu ma możliwość logowania w dowolnym momencie do portalu i dysponowania swoimi danymi zgodnie z polityką prywatności firmy.
 2. Użytkownik rejestrując konto potwierdza iż wprowadzone dane należy tylko i wyłącznie do niego. W przypadku wykrycia wykorzystania innych danych firma zastrzega sobie ograniczenie dostępu do portalu
 3. Użytkownik jest zobligowany do nie podawania innym osobom swojego hasła oraz przechowywania go w sposób bezpieczny i niedostępny dla innych osób. Firma nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku nieodpowiedniego zabezpieczenia danych logowania przez użytkownika.

2. Warunki podjęcia współpracy

 1. Możliwość korzystania z platform rozliczeniowych możliwa jest jedynie dla:
  1. Osób prowadzących działalność gospodarczą zarejestrowaną na terenie Polski
  2. Osób mogących legalnie podjąć pracę na terenie Polski
  3. Osób posiadające zatrudnienie przez innego użytkownika portalu zwanym dalej podmiotem zatrudniającym
  4. Osób które wystąpią o wyrobienie zezwolenia na pracę i zostanie ono wydane przez urząd
 2. Wypłata środków możliwa jest jedynie na konto bankowe podane przez użytkownika w portalu, lub w przypadku opisanym w pkt. 1.3 na konto podmiotu zatrudniającego.
 3. Wszelkie umowy między firmą a użytkownikiem należ sporządzić przed rozpoczęciem korzystania z platform rozliczeniowych, firma zastrzega sobie prawo do odmowy wypłacenia środków pieniężnych otrzymanych przed zawarciem umowy z użytkownikiem w przypadku podejrzeń o działania niezgodne z prawem lub mogące zaszkodzić dobru firmy.
 4. W przypadku brak aktywności powyżej 180 dni od dnia ostatniego użycia platformy, firma zastrzega sobie prawo do rozwiązania umów z 7-dniowym terminem wypowiedzenia.
 5. Do podjęcia współpracy wymagane jest konto w jednej z firm zwanych dalej pośrednikiem: Uber, Bolt, Wolt,UberEats, Glovo, FreeNow, BoltFood, FreeNow.
 6. Firma nie ponosi odpowiedzialności w żadnej sytuacji w której podjęcie współpracy z użytkownikiem lub zakończenie współpracy wynika z przyczyn zależnych od pośrednika.

3. Zasady rozliczania kosztów

 1. Użytkownik mający zawartą umowę z firmą ma prawo do zakupu sprzętu lub towaru eksploatacyjnego w imieniu firmy.
 2. Firma ma prawo bez podania przyczyny odmówić zwrotu kosztów oraz przyjęcia faktury za zakup, w szczególności gdy:
  • Skan faktury jest nieczytelny
  • Zakup jest niezgodny z profilem prowadzonej działalności
  • Faktura była już rozliczona we wcześniejszych okresach
  • Są istotne podejrzenia co do źródła pochodzenia lub legalności danej faktury
  • Zakup jest nie zasadny, tj, nie związany z wykonywaną pracą
 3. W przypadku uznania zakupu za zasadny, firma zwraca użytkownikowi poniesione koszty, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zawartą umową o zlecenie, w szczególności te dotyczące eksploatacji pojazdów.
 4. Zwrot kosztów jest możliwy tylko i wyłącznie do wysokości kwoty uzyskanych przychodów podczas współpracy z firmą.

4. Zasady rozliczeń

 1. Okres rozliczeniowy zawiera się między pierwszym a ostatnim dniem kalendarzowym rozliczonym między firmą a pośrednikiem.
 2. Użytkownik może dokonać rozliczenia jednego lub więcej okresów rozliczeniowych, odpowiednio po zakończeniu ostatniego z nich.
 3. Użytkownik realizując rozliczenie podatkowe i wypłatę środków na swoje konto bankowe, ponosi koszty w wysokości opisanych w pkt. 6
 4. Co do zasady przyjmuje się, że użytkownik który w okresie rozliczeniowym przyjął w formie gotówkowej większą kwotę niż ta wymagana dla zaspokojenia zobowiązań wobec firmy lub podatków, dokonuje rozliczenia na warunkach opisanych w pkt. 4.3. Rozliczenie zostanie to wykonane automatycznie bez informowania użytkownika.
 5. Zadłużenie powstałe w wyniku rozliczenia opisanego w pkt. 4.3 lub 4.4 należy zwrócić na konto firmy w terminie 7 dni kalendarzowych.
 6. Rozliczenie realizowane przez firmę nie jest usługą w rozumieniu ustawy o usługach płatniczych ani transakcją handlową i nie wymaga wystawienia faktury bądź rachunku ponieważ jest tylko i wyłącznie informacją dotyczącą wywiązania się z umów zawartych między firmą a użytkownikiem.
 7. Firma nie ponosi odpowiedzialności i nie jest zobowiązana do korekt rozliczeń w przypadku gdy błąd powstał z winy użytkownika, w szczególności gdy dotyczy błędnie wypełnionych umów.
 8. Rozliczenie nastąpi maksymalnie w ciągu 3 dni od otrzymania zapłaty od pośrednika.
 9. Rozliczenia są realizowane automatycznie w środy do godz. 12:00 oraz w czwartki do godziny 12:00. Firma zastrzega sobie możliwość wstrzymania wypłat jeśli nie otrzyma zapłaty od pośrednika. Za brak przelewu od pośrednika firma nie ponosi odpowiedzialności.
 10. Rozliczenie będzie następować po wykonaniu zleceń co najmniej przez 10 godzin lub o minimum wartości 200 zł brutto.

5. Zasady wypowiedzenia umowy

 1. Umowa wiążąca użytkownika z firmą, może zostać wypowiedziana przez użytkownika w dowolnym momencie z 7 dniowym okresem wypowiedzenia
 2. Firma może wypowiedzieć umowę użytkownikowi w dowolnym momencie z 7 dniowym okresem wypowiedzenia
 3. Firma może ze skutkiem natychmiastowym wypowiedzieć użytkownikowi umowę w sytuacjach:
  • Rażącego naruszenia niniejszego regulaminu
  • Braku spłaty zadłużeń wynikających z pkt. 4.5
 4. Po wypowiedzeniu umowy firma zobowiązuje się dokonać ostatniego rozliczenia użytkownika
 5. Po wypowiedzeniu umowy, użytkownik jest zobowiązanych w terminie 7 dni dokonać spłaty wszelkich zadłużeń wynikających z umów podpisanych z firmą.

6. Opłaty i podatki

 1. Podczas rozliczenia użytkownika, firma pobiera następujące składki i podatki:
  • Składki ZUS pracodawcy o ile użytkownik podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym
  • Składki ZUS pracownika o ile użytkownik podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym
  • Podatek VAT według stawek: 23% za realizację dostaw kurierskich, 8% za realizację usługi transportu osób taksówką
  • Składkę zdrowotną o ile użytkownik podlega ubezpieczeniu zdrowotnemu
  • Zaliczkę na podatek dochodowy, jeśli użytkownik przekroczył 26 rok życia
 2. Koszty rozliczeniowe w wysokości 40 zł w przypadku aplikacji taxi oraz 20 zł dla aplikacji kurierskich, powiększone o 10 zł za każdą kolejną aplikację pobierane jednorazowo przy rozliczeniu opisanym w pkt 4.3. oraz 4.4
 3. Prowizje aplikacji w kwocie brutto
 4. W przypadku korzystania z aplikacji uber raz w miesiącu pobierany będzie koszt obsługi kasy fiskalnej na rzecz firmy elzab w wysokości 15 zł.
 5. Opłaty wynikające z innych umów zawartych z firmą.

7. Zasady rozliczania gotówki

 1. Gotówka pobrana od klientów w trakcie współpracy formalnie pozostaje własnością firmy do dnia jej rozliczenia opisanego w pkt. 4.3 oraz 4.4
 2. Zezwala się użytkownikowi na dysponowanie pobraną gotówką w trakcie okresu rozliczeniowego bez potrzeby uzyskania na to zgody
 3. Jeśli wysokość pobranej gotówki przekracza kwoty wymagane na zaspokojnie podatków i opłat opisanych w pkt. 6, należy ją zwrócić w terminie 7 dni na konto firmy

8. Zmiany w warunkach

 1. Wszelkie zmiany w niniejszych warunkach zostaną opublikowane na stronie głównej firmy oraz drogą email najpóźniej 7 dni przez wejściem zmian w życie.
 2. Użytkownik nie zgadzający się na nowe warunki może w trybie natychmiastowym rozwiązać wszelkie umowy z firmą i dokonać rozliczenia na starych warunkach.
 3. Firma nie jest zobowiązana do informowania o ewentualnych zmianach podatkowych, co do za zasady przyjmuje się że każde rozliczenie jest zgodne z aktualnymi stawkami podatków.