Każda osoba zarejestrowana w portalu kierowca.mbpartners.pl zwana dalej użytkownikiem, zobowiązana jest do przestrzegania reguł i warunków wyznaczonych przez firmę MB Partner Marcin Bohdanowicz z siedzibą przy ul. Rewolucji 1905 r. 82 lok. 6, 90-223 Łódź zwaną dalej firmą związanych z użytkowaniem wszelkich usług udostępnionych przez firmę, zwanych dalej portalem.

1. Dostęp do aplikacji

 1. Użytkownik portalu ma możliwość logowania w dowolnym momencie do portalu i dysponowania swoimi danymi zgodnie z polityką prywatności firmy.
 2. Użytkownik rejestrując konto potwierdza iż wprowadzone dane należy tylko i wyłącznie do niego. W przypadku wykrycia wykorzystania innych danych firma zastrzega sobie ograniczenie dostępu do portalu
 3. Użytkownik jest zobligowany do nie podawania innym osobom swojego hasła oraz przechowywania go w sposób bezpieczny i niedostępny dla innych osób. Firma nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku nieodpowiedniego zabezpieczenia danych logowania przez użytkownika.

2. Warunki podjęcia współpracy

 1. Możliwość korzystania z platform rozliczeniowych możliwa jest jedynie dla:
  1. Osób prowadzących działalność gospodarczą zarejestrowaną na terenie Polski
  2. Osób mogących legalnie podjąć pracę na terenie Polski
  3. Osób posiadające zatrudnienie przez innego użytkownika portalu zwanym dalej podmiotem zatrudniającym
  4. Osób które wystąpią o wyrobienie zezwolenia na pracę i zostanie ono wydane przez urząd
 2. Wypłata środków możliwa jest jedynie na konto bankowe podane przez użytkownika w portalu, lub w przypadku opisanym w pkt. 1.3 na konto podmiotu zatrudniającego.
 3. Wszelkie umowy między firmą a użytkownikiem należ sporządzić przed rozpoczęciem korzystania z platform rozliczeniowych, firma zastrzega sobie prawo do odmowy wypłacenia środków pieniężnych otrzymanych przed zawarciem umowy z użytkownikiem w przypadku podejrzeń o działania niezgodne z prawem lub mogące zaszkodzić dobru firmy.
 4. W przypadku brak aktywności powyżej 180 dni od dnia ostatniego użycia platformy, firma zastrzega sobie prawo do rozwiązania umów z 7-dniowym terminem wypowiedzenia.
 5. Do podjęcia współpracy wymagane jest konto w jednej z firm zwanych dalej pośrednikiem: Uber, Bolt, Wolt,UberEats, Glovo, FreeNow, BoltFood, FreeNow.
 6. Firma nie ponosi odpowiedzialności w żadnej sytuacji w której podjęcie współpracy z użytkownikiem lub zakończenie współpracy wynika z przyczyn zależnych od pośrednika.

3. Zasady rozliczania kosztów

 1. Użytkownik mający zawartą umowę z firmą ma prawo do zakupu sprzętu lub towaru eksploatacyjnego w imieniu firmy.
 2. Firma ma prawo bez podania przyczyny odmówić zwrotu kosztów oraz przyjęcia faktury za zakup, w szczególności gdy:
  1. Złe dane na fakturze: faktura zawiera inne dane niż naszej firmy
  2. Duplikat faktury: każdą fakturę rozliczyć można tylko raz
  3. Zła jakość pliku: dokument który ma zbyt niską jakość i nie można odczytać wszystkich danych
  4. Zły dokument: dokument który nie jest fakturą
  5. Więcej niż jeden plik na zdjęciu: przyjmujemy tylko jeden dokument na 1 zdjęciu
  6. Faktura nieopłacona: faktura na której brak informacji że została w całości opłacona
  7. Brak NIP-u na fakturze: każda faktura musi zawierać nasz nip 888 289 45 28
  8. Faktura jest zakupiona w kraju nienależącym do Unii Europejskiej
  9. Faktura przedawniona: faktura wystawiona dawniej niż 1 dzień poprzedniego miesiąca
  10. Nieuprawniony zakup: każdy zakup który uznamy za niezgodny z działalnością lub prawem
  11. Zbyt wysoka kwota: zakup powyżej 10 tyś zł
 3. W przypadku uznania zakupu za zasadny, firma zwraca użytkownikowi poniesione koszty, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zawartą umową o zlecenie, w szczególności te dotyczące eksploatacji pojazdów.
 4. Zwrot kosztów jest możliwy tylko i wyłącznie do wysokości kwoty uzyskanych przychodów podczas współpracy z firmą.

4. Zasady rozliczeń

 1. Okres rozliczeniowy zawiera się między pierwszym a ostatnim dniem kalendarzowym rozliczonym między firmą a pośrednikiem.
 2. Użytkownik może dokonać rozliczenia jednego lub więcej okresów rozliczeniowych, odpowiednio po zakończeniu ostatniego z nich.
 3. Użytkownik realizując rozliczenie podatkowe i wypłatę środków na swoje konto bankowe, ponosi koszty w wysokości opisanych w pkt. 6
 4. Co do zasady przyjmuje się, że użytkownik który w okresie rozliczeniowym przyjął w formie gotówkowej większą kwotę niż ta wymagana dla zaspokojenia zobowiązań wobec firmy lub podatków, dokonuje rozliczenia na warunkach opisanych w pkt. 4.3. Rozliczenie zostanie to wykonane automatycznie bez informowania użytkownika.
 5. Zadłużenie powstałe w wyniku rozliczenia opisanego w pkt. 4.3 lub 4.4 należy zwrócić na konto firmy w terminie 7 dni kalendarzowych.
 6. Rozliczenie realizowane przez firmę nie jest usługą w rozumieniu ustawy o usługach płatniczych ani transakcją handlową i nie wymaga wystawienia faktury bądź rachunku ponieważ jest tylko i wyłącznie informacją dotyczącą wywiązania się z umów zawartych między firmą a użytkownikiem.
 7. Firma nie ponosi odpowiedzialności i nie jest zobowiązana do korekt rozliczeń w przypadku gdy błąd powstał z winy użytkownika, w szczególności gdy dotyczy błędnie wypełnionych umów.
 8. Rozliczenia mogą być wykonywane automatycznie lub na żądanie użytkownika, jednak nie rzadziej niż raz w miesiącu kalendarzowym. W przypadku braku zgłoszenia rozliczenia przez użytkownika, firma automatycznie wykona rozliczenie po 28 dniach od dnia ostatniego rozliczenia zleconego przez użytkownika.
 9. Rozliczenie nastąpi maksymalnie w ciągu 3 dni od otrzymania zapłaty od pośrednika pod warunkiem zgłoszenia rozliczenia zgodnie z pkt. 4.8.
 10. Automatyczne rozliczenie będzie następować po wykonaniu zleceń co najmniej przez 11 godzin lub o minimum wartości 260 zł brutto z wyjątkiem rozliczenia wykonanego po 28 dniach nie rozliczania się z użytkownikiem lub rozliczenia zgłoszonego na żądanie użytkownika. W obu przypadkach rozliczenie następuję bez względu na wysokość kwoty do rozliczenia
 11. Rozliczenia są realizowane w środy do godz. 12:00. Firma zastrzega sobie możliwość wstrzymania wypłat jeśli nie są spełnione warunki z pkt. 4.8, 4.9 oraz 4.10. Za brak przelewu od pośrednika firma nie ponosi odpowiedzialności.

5. Zasady wypowiedzenia umowy

 1. Umowa wiążąca użytkownika z firmą, może zostać wypowiedziana przez użytkownika w dowolnym momencie z 7 dniowym okresem wypowiedzenia
 2. Firma może wypowiedzieć umowę użytkownikowi w dowolnym momencie z 7 dniowym okresem wypowiedzenia
 3. Firma może ze skutkiem natychmiastowym wypowiedzieć użytkownikowi umowę w sytuacjach:
  • Rażącego naruszenia niniejszego regulaminu
  • Braku spłaty zadłużeń wynikających z pkt. 4.5
 4. Po wypowiedzeniu umowy firma zobowiązuje się dokonać ostatniego rozliczenia użytkownika
 5. Po wypowiedzeniu umowy, użytkownik jest zobowiązanych w terminie 7 dni dokonać spłaty wszelkich zadłużeń wynikających z umów podpisanych z firmą.

6. Opłaty i podatki

 1. Koszty wynajmu pojazdu,
 2. Jednorazowe koszty w wysokości 20 zł za utworzenie i aktywację aplikacji niezbędnych do pracy, pobierane jedynie po rozpoczęciu pracy,
 3. Koszty rozliczeniowe w 50 zł za aplikacje taxi, niezależnie od ilości aplikacji,
 4. Koszty rozliczeniowe w wysokości 30 zł dla każdej aplikacji kurierskiej ,
 5. Inne opłaty na pokrycie kosztów za sporządzenia dokumentów, zaświadczeń, wysyłki listów, przesyłek do oraz w sprawie zleceniobiorcy w kwocie równej poniesionych przez Zleceniodawcę wydatków,
 6. Prowizję aplikacji brutto
 7. Koszty w wys. 5 % od obrotu taksówki, liczone na podstawie raportu fiskalnego miesięcznego w przypadku użytkowników taksometru,
 8. Koszty w wys. 1 % od obrotu taksówki, liczone na podstawie raportu fiskalnego miesięcznego w przypadku użytkowników kasy online,
 9. Należne podatki: dochodowy od osób fizycznych oraz 8% VAT dla przewozu osób lub 23% VAT dla dostaw kurierskich,
 10. Inne koszty, w tym zwrot kosztów paliwa wykorzystanego w czasie wykonywania zleceń, części do samochodu i płyny eksploatacyjne, opłaty za serwisowanie samochodu
 11. Wszystkie inne ustawowe opłaty narzucone przez ustawodawcę w trakcie trwania umowy,
 12. Ubezpieczenia społeczne oraz zdrowotne według stawek obowiązujących na terenie Polski pokrywane przez firmę i użytkownika jako płatnika składek,
 13. Wyżej wymienione koszty mogą być zmieniane adekwatnie do aktualnej sytuacji rynkowej, przy czym zleceniodawca musi poinformować zleceniobiorcą co najmniej tydzień przed planowanym wejściem w życie zmian, w przypadku niewypowiedzenia umowy przez zleceniobiorcę w ciągu 7 dni od ogłoszenia zmian, zmianę uznaje się za wiążącą

7. Zasady rozliczania gotówki

 1. Gotówka pobrana od klientów w trakcie współpracy formalnie pozostaje własnością firmy do dnia jej rozliczenia opisanego w pkt. 4.3 oraz 4.4. Rozliczenie określa ile pieniędzy z gotówki musi zostać zwrócone dla firmy a ile pozostaje wypłacone użytkownikowi. Uzytkownik wyraża zgodę na przyjęcie elektronicznej formy rozliczenia jako pokwitowania wypłacenia wskazanej gotówki na rzecz siebie samego.
 2. Zezwala się użytkownikowi na dysponowanie pobraną gotówką w trakcie okresu rozliczeniowego bez potrzeby uzyskania na to zgody
 3. Jeśli wysokość pobranej gotówki przekracza kwoty wymagane na zaspokojenie podatków i opłat opisanych w pkt. 6, należy ją zwrócić w terminie 7 dni na konto firmy

8. Warunki współpracy jako kierowca TAXI

Na potrzeby tego paragrafu wprowadza się pojęcie Kierowca. Kierowcą staje się użytkownik realizujący przewóz osób taksówką osobową

 1. Firma ponosi urzędowy koszt związany z uzyskaniem pierwszego wypisu z licencji taxi, lub zwróci ich koszt, jeśli kierowca opłaci je samodzielnie. Koszty każdego kolejnego wypisu w wysokości 50 zł ponosi Kierowca i zawiera się w tym opłata za wypis w wys. 33 zł oraz 17 zł opłaty skarbowej..
 2. Kierowca zobowiązuje się do dostarczenia poświadczonej notarialnie kopii wymaganych dokumentów w ilości odpowiadającej ilości wypisów z licencji taxi, jakie Kierowca chce uzyskać oraz jeśli zaistnieją istotne powody, do przedstawienia wymaganych dokumentów w oryginale na każde wezwanie firmy, oraz zezwala na ich kopiowanie i złożenie w urzędzie odpowiednim dla uzyskania licencji w danym mieście. Koszt uzyskania dokumentów jest po stronie kierowcy i nie podlega zwrotom.
  • Zaświadczenie o niekaralności nie starsze niż 30 dni
  • Zaświadczenie o niekaralności nie starsze niż 30 dni z kraju pochodzenia kierowcy, jeśli nie jest obywatelem Polski lub przepisy wykluczają wykorzystanie Polskiego zaświadczenia o niekaralności
  • Polskie prawo jazdy kat. B
  • Zdjęcie o wymiarach 3,5 x 4,5 cm
  • Ważne Badania psychologiczne oraz orzeczenie lekarskie, dla kierowcy TAXI
  • Tłumaczenia dokumentów na język Polski, jeśli wydane za granicą
  • Dowód rejestracyjny samochodu przystosowanego do pracy jako TAXI, w przypadku kiedy kierowca chce wykorzystać swój samochód, oraz umowę użyczenia lub wynajmu samochodu i wszystkie inne niezbędne umowy takie jak faktury zakupu, umowy leasingu, umowy najmu od stron trzecich, które wskaże firma.
 3. Firma zastrzega sobie możliwość niewywiązania się z umowy w przypadku odrzucenia wniosku o zgłoszenie użytkownika lub jego samochodu do licencji firmy przez urząd miasta.
 4. Termin wydania dokumentów przez urząd wynosi ustawowe 30 dni oraz 7 dni na przygotowanie dokumentów przez firmę. Firma nie ponosi odpowiedzialności za wydłużenie czasu oczekiwania powstałej z winy lub zaniedbania kierowcy, braku dokumentów od kierowcy, lub przedłużenia terminu przez urząd.
 5. Kierowca wyraża zgodę na kontrolowanie przez firmę prawidłowego oznakowania samochodu zgodnie z lokalnymi przepisami oraz kompletu wymaganych dokumentów. W przypadku stwierdzenia naruszeń dostęp do aplikacji TAXI może zostać zablokowany bez informowania kierowcy.
 6. Kierowca zapłaci Firmie karę umowną w przypadku:
  • Brak zwrotu wypisu z licencji TAXI w terminie 7 dni od zakończenia współpracy w wysokości 500 złotych
  • Brak zwrotu karty paliwowej w terminie 7 dni od zakończenia współpracy w wysokości 100 złotych
  • Naruszenia postanowienia umowy zlecenia w postaci przyjęcia kursu poza udostępnioną aplikacją bez posiadania taksometru oraz kasy fiskalnej w wysokości 200 złotych za każdy stwierdzony przypadek.
  • Brak zwrotu wszystkich innych przedmiotów będących własnością firmy do wysokości kwoty opisanej w protokole przekazania w terminie 7 dni od zakończenia współpracy.
  • Niedostarczenia skanu raportu miesięcznego do 10 dnia kolejnego miesiąca w wysokości 100 zł.
  • Wykonywanie przewozu osób taksówką osobową na terenie miasta, na które nie został wydany wypis z licencji taxi – 10 000 zł
  • Wykonywanie przewozu osób taksówką osobową samochodem, na który nie został wydany wypis z licencji taxi – 10 000 zł
  • Wykonywanie przewozu osób taksówką osobową samochodem nieoznakowanym zgodnie z lokalnymi przepisami – 5 000 zł
 7. Kierowca zobowiązuje się do zapłaty wszelkich kar finansowych poniesionych przez firmę, które powstały przez naruszenie ustawy o przewozie osób taksówką osobową przez kierowcę + koszty postępowania w razie jego wystąpienia.
 8. Jeżeli kara umowna z któregokolwiek tytułu wymienionego w pkt 2 lit. a-e nie pokrywa poniesionej szkody, to Firma może dochodzić odszkodowania uzupełniającego do pełnej wysokości szkody na zasadach ogólnych określonych przepisami Kodeksu cywilnego.
 9. Kierowca wyraża zgodę na potrącenie ewentualnych kar umownych z należności przysługujących Kierowcy z umowy zlecenia.
 10. Jeżeli nie będzie możliwości wyegzekwowania kary umownej poprzez pomniejszenie (potrącenie) z należności Kierowcy, kara umowna podlega zapłacie w terminie 14 dni od wezwania strony Kierowcy do jej zapłaty.
 11. Zapłata kary umownej przez Kierowcę lub potrącenie przez Firmę kwoty kary umownej z płatności należnej Kierowcy nie zwalnia Kierowcy z obowiązków i zobowiązań wynikających z umowy zlecenia.

8. Warunki korzystania z kart paliwowych

 1. Użytkownik jest to osoba fizyczna, której Firma oddała do korzystania kartę i która została upoważniona przez Firmę do korzystania z Karty i składania w jej imieniu i na jej rzecz oświadczeń woli, wyłącznie w zakresie nabywania Towarów i Usług dostępnych u Operatorów
 2. Użytkownik może podczas pracy korzystać z kart paliwowych oraz rabatów udostępnionych przez Firmę.
 3. Możliwe jest korzystanie z następujących kart: Lotos Biznes, CircleK Prepaid, Orlen Mikroflota.
 4. Karty zostają wydane na „Okaziciela” z wyjątkiem karty Orlen Mikroflota która wydana jest na numer rejestracyjny pojazdu użytkownika.
 5. Karta paliwowa jest własnością firmy MB Partner Marcin Bohdanowicz ul. Rewolucji 1905 r. 82 lok. 6, 90-223 Łódź, NIP 888 289 45 28 zwanym dalej Firmą.
 6. Firma użycza z obowiązkiem zwrotu użytkownikowi kartę wraz z korzyściami przypisanej do danej karty na warunkach finansowych dostępnych w portalu https://kierowca.mbpartners.pl/sklep/
 7. Firma zastrzega sobie prawo do zablokowania karty lub zażądania jej zwrotu w dowolnym momencie bez podania przyczyny.
 8. Użytkownik ma prawo do korzystania z środków pieniężnych zgromadzonych na karcie paliwowej lub do wpłaty i korzystania z własnych środków, o ile dany typ karty na to zezwala.
 9. W przypadku karty kredytowanej (Orlen Mikroflota), Firma nie ponosi odpowiedzialności za sytuacje w której niemożliwe jest zrealizowanie płatności w sytuacjach które nie powstały z przyczyn nie leżących po stronie Firmy.
 10. Użytkownik podczas wykonywania transakcji kartą, w przypadku sytuacji opisanej w poprzednim punkcie zobowiązany jest do uiszczenia należności samodzielnie. Niedopuszczalne jest opuszczenie stacji bez pokrycia należności, w takiej sytuacji użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie roszczenia stacji paliw oraz pozostałe konsekwencje prawne.
 11. Rozliczenie wykorzystanego limitu z karty odbywa się po zakończonym tygodniu kalendarzowym, w najbliższą następującą środę. W przypadku gdy środa jest dniem ustawowo wolnym od pracy, rozliczenie wykorzystanego limitu z karty odbywa się w pierwszym kolejnym dniu roboczym.
 12. Dzień roboczy jest to każdy dzień z wyjątkiem sobót, niedziel i dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce.
 13. Użytkownik zezwala na pobranie przez Firmę kwoty 20 zł oraz wszelkich innych opłat dla firm trzecich wynikających z użytkowania kart paliwowych na warunkach opisanych w portalu https://kierowca.mbpartners.pl/sklep/ z wynagrodzenia wynikającego z dowolnej umowy cywilnoprawnej zawartej między Firmą a użytkownikiem na pokrycie kosztów wysyłki i zamówienia karty.
 14. Koszt 20 zł nie jest sprzedażą towaru ani usługi w rozumienia przepisów prawa, jest to koszt wysyłki i administracji kartą poniesiony przez Firmę.
 15. Płatności kartą mogą być dokonywane wyłącznie przez użytkującego kartę, tylko i wyłącznie do celów opisanych w umowie zlecenia lub umowie o współpracę zawartych z Firmą.
 16. Użytkownik jest zobowiązany do spłaty w terminie 7 dni wykorzystanego zadłużenia z karty paliwowej. Spłata może nastąpić z środków przeznaczonych na wynagrodzenie lub zapłaty z wszelkich innych umów cywilnoprawnych.
 17. Użytkownik wyraża zgodę na potrącenie wykorzystanego zadłużenia z karty paliwowej, o którym mowa w pkt 16 ze środków przeznaczonych na wynagrodzenie lub zapłaty z wszelkich innych umów cywilnoprawnych łączących strony.
 18. W przypadku wykorzystania i niespłacenia limitu z karty w terminie 7 dni, karta zostanie zablokowana do czasu spłacenia zaległości. Firma zastrzega sobie możliwość odmowy odblokowania karty w przypadku notorycznie powtarzających się zadłużeń.
 19. Bezwzględnie zakazuje się kupowania za pomocą karty wyrobów alkoholowych, spożywczych oraz tytoniowych. W przypadku złamania powyższego postanowienia, Firma ma prawo żądać natychmiastowego zwrotu karty, jak również zwrotu poniesionych kosztów
 20. Użytkownik jest zobowiązany do niezwłocznego zwrotu lub okazania karty na życzenie pracownika Firmy.
 21. Użytkownik jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania o zgubieniu lub kradzieży karty paliwowej. Użytkownik powinien zawiadomić w terminie 24 godzin od chwili zorientowania się o zgubieniu lub kradzieży karty paliwowej, telefonicznie oraz mailowo Firmę.
 22. Użytkownik będzie zobowiązany do zapłaty za wszystkie towary i usługi nabyte lub wydane (świadczone) osobie posługującej się kartą, która została zgubiona lub skradziona, o ile takie nabycie lub wydanie (świadczenie) nastąpiło w okresie rozpoczynającym się w dniu wydania danej karty Użytkownikowi a kończącym się z upływem pierwszego dnia roboczego (w przypadku sprzedaży towarów i usług w Polsce) lub z upływem drugiego dnia roboczego (w przypadku sprzedaży poza terytorium Polski) następującego po dniu otrzymania przez Firmę zawiadomienia o zagubieniu lub kradzieży karty.
 23. Pomimo niezwłocznego zawiadomienia, o którym mowa w pkt 21, Użytkownik będzie zobowiązany do zapłaty za wszelkie towary i usługi nabyte lub wydane (świadczone) przy użyciu kodu PIN lub w wyniku udostępnienia karty osobie trzeciej.
 24. Użytkownik zgadza się na przekazanie numeru PIN formą elektroniczną, oraz przechowywanie go przez Firmę
 25. Użytkownik jest odpowiedzialny finansowo oraz prawnie za wszelkie koszty powstałe z przyczyn leżących po stronie użytkownika, w tym niewłaściwego użytkowania, oraz powstałych w następstwie kradzieży lub zgubienia karty.
 26. Użytkownik zapłaci Firmie karę umowną w przypadku:
  1. braku zwrotu karty paliwowej po ustaniu umowy zlecenia lub umowy o współpracę zawartych z Firmą, w wysokości 100 złotych
  2. braku zwrotu karty paliwowej w przypadku zażądania przez Firmę jej natychmiastowego zwrotu, w wysokości 100 złotych
  3. braku niezwłocznego poinformowania Firmy o zgubieniu lub kradzieży karty paliwowej w wysokości 500 złotych
  4. naruszenia zakazu kupowania za pomocą karty wyrobów alkoholowych, spożywczych oraz tytoniowych, w wysokości 20 złotych za każdy stwierdzony przypadek.
 27. Jeżeli nie będzie możliwości wyegzekwowania kary umownej poprzez pomniejszenie wysokości należności Użytkownika wynikających z łączących Strony umów cywilnoprawnych (potrącenie), kara umowna podlega zapłacie w terminie 14 dni od wezwania Użytkownika do jej zapłaty.

9. Warunki korzystania z torby termicznej Firmy

 1. Firma bezpłatnie użyczy Użytkownikowi torbę termiczną marki UberEats, Stuart, Glovo lub Bolt Food
 2. Za użyczenie torby Użytkownik wpłaci kaucje w wysokości 150 zł:
  1. Glovo: 120 zł
  2. Uber Eats: 200 zł
  3. Bolt Food: 120 zł
  4. Stuart: torba 100 zł, terminal 100 zł, zestaw 150 zł
 3. Kaucja może być wpłacona:
  1. Gotówką w siedzibie Firmy
  2. Kartą płatniczą w siedzibie Firmy
  3. Na rachunek bankowy: 19 1020 3378 0000 1002 0360 9732
 4. Jeśli dostawa jest realizowana kurierem, Firma pokrywa koszty wysyłki w wysokości 30 zł
 5. Przekazanie torby nastąpi niezwłocznie po wpłacenia kaucji oraz kosztów wysyłki (jeśli dostawa realizowana jest kurierem)
 6. Użytkownik zapłaci Firmie karę umowną w przypadku:
  1. Brak zwrotu torby termicznej w wysokości 150 zł
  2. Uszkodzenie torby termicznej w wysokości zależnie od rodzaju uszkodzenia, jednak nie mniej niż 50 zł

10. Warunki korzystania z kart sportowych

 1. Firma zwiększa koszty rozliczeniowe wynikające z umowy zlecenie o opłatę, która wynosi:
  1. FIT&more Open: 100.00
  2. FIT&more 2x w tygodniu: 70.00
  3. goFIT Open: 90.00
  4. goFIT 2x w tygodniu: 60.00
 2. Stawka będzie pobierana po zakończeniu każdego okresu ważności karty sportowej.
 3. Kartę sportową Użytkownik zamawia poprzez wypełnienie formularza w portalu kierowca.mbpartners.pl
 4. Kartę sportowa wydana będzie od 1 dnia najbliższego miesiąca od złożenia zamówienia przez Użytkownika
 5. Karta sportowa ważna jest przez co najmniej 3 miesiące od momentu zamówienia, niezależnie od korzystania z niej lub rezygnacji
 6. Dostęp do karty sportowej Użytkownik otrzyma poprzez sms, realizacja wejść do obiektów jest na podstawie aplikacji Medicover Sport, pobieranej z Google Play lub AppStore
 7. Wypowiedzenie karty sportowej odbywa się poprzez wysłanie email na kontakt@mbpartners.pl, ze skutkiem od 1 dnia miesiąca po kolejnych pełnych 2 miesiącach od daty wypowiedzenia
 8. Użytkownik wyraża zgodę na potrącenie opłat z należności przysługujących Zleceniobiorcy z umowy zlecenia.
 9. Jeżeli nie będzie możliwości wyegzekwowania opłat poprzez pomniejszenie (potrącenie) z należności Użytkownika, opłata podlega zapłacie w terminie 14 dni od wezwania strony Firmy do jej zapłaty.

11. Warunki programu polecającego

 1. Użytkownik ma prawo korzystać z linku polecającego dostępnego w portalu poprzez udostępnienie go osobom trzecim poprzez:
  1. Wysłanie go osobie znajomej
  2. Publikowanie go na ogólnodostępnych forach czy stronach internetowych
  3. Publikowanie go na ogłoszeniach
 2. Wszelkie koszty związane z publikacją linku ponosi Użytkownik
 3. Bezwzględnie zakazuje się publikacji czy wysłania linków do automatycznych grup odbiorców w formie emaila, smsa, powiadomień push, listów tradycyjnych oraz innych które nie zostały pozyskane przez Użytkownika w sposób zgodny z ustawą o RODO
 4. Użytkownik otrzyma gratyfikację w postaci zniesienia kosztów rozliczeń z pkt. 6.1,6.2,6.3 przez kolejne 3 okresy rozliczeniowe w przypadku gdy polecona osoba:
  1. Dokona rejestracji na portalu
  2. Podpisze umowę uprawniającą do rozpoczęcia współpracy z Firmą
  3. Wykona minimum 1 wypłatę zarobionych pieniędzy
 5. Użytkownik otrzyma 250 zł do rozliczenia na zasadach opisanych w pkt. 6 jeśli poleci 5 osób które spełnią warunki z pkt. 11.4.
 6. Korzystanie z linku oznacza akceptację treści w.w. warunków.

12. Zmiany w warunkach

 1. Warunki mogą ulec zmianom w terminie nie wcześniej niż 7 dni po ich opublikowaniu. Korzystanie z usług Firmy po zmianie Warunków stanowi akceptację nowych warunków i nie jest wymagane sporządzenie aneksu do umowy w formie pisemnej. Jeśli Użytkownik nie akceptuje nowych warunków, umowa zostanie rozwiązana zgodnie z 7 -dniowym terminem wypowiedzenia.
 2. Firma nie jest zobowiązana do informowania o ewentualnych zmianach podatkowych, co do za zasady przyjmuje się że każde rozliczenie jest zgodne z aktualnymi stawkami podatków.